Office
146 Nishioji-cho,
Shimodachiuri-dori,
Ogawa Higashi-iru, Kamigyo-ku,
Kyoto 602-8048, JAPAN
Phone. +81-75-415-3661
Fax. +81-75-415-3662
e-mail : jsh@nacos.com
Editorial Office
【EHPM Editorial Office】
Phone. +81-3-6831-7532
e-mail : japan@biomedcentral.com

【JJH Editorial Office】
e-mail : editorial_office@nacos.com
HOME > Executive Committee

Executive Committee

Executive Committee Members

President Akio Koizumi Kyoto University
Vice-president Kazuhito Yokoyama Juntendo University
Takemi OTSUKI Kawasaki medical school
Director Kazuo Aoki University of the Ryukyus
Masayuki Iki Kinki University
Masayoshi Ichiba Saga University
Hidekuni Inadera University of Toyama
Masashi Kato Nagoya University
Kiyomi Sakata Iwate Medical University
Narufumi Suganuma Kochi University
Tsuyoshi Tanabe Yamaguchi University
Chiharu Tohyama The University of Tokyo
Shigeyuki Nakaji Hirosaki University
Hiroyuki Nakamura Kanazawa University
Yuji Nishiwaki Toho University
Kyoko Nomura Teikyo University
Kazuhisa Miyashita Wakayama Medical University
Takahiko Yoshida Asahikawa Medical University
Auditor Teruhiko Kido Kanazawa University
Eiji Yano Teikyo University